In -en exclusiecriteria

Thuiszorg Zoetermeer streeft ernaar om kwalitatieve zorg te leveren die aansluit bij de individuele behoeften en wensen van onze cliënten. Daarom hebben we een in -en exclusiecriteria beschreven waarbinnen we de zorg leveren. Bij de aanmelding of intake wordt duidelijk of cliënten zorg van ons kunnen ontvangen.

 

Thuiszorg Zoetermeer levert de volgende diensten:

 • Persoonlijke verzorging;
 • Verpleging;
 • Begeleiding;
 • Huishoudelijke hulp;

Inclusiecriteria

 • Cliënten van 18 jaar of ouder;
 • Cliënten die woonachtig zijn in Zoetermeer en omgeving;
 • Cliënten met een somatische, lichamelijke of visuele aandoening of beperking;
 • Cliënten die in staat zijn om, met ondersteuning, zelfstandig thuis te blijven wonen (extramurale zorg);
 • Cliënten met een zorgvraag op grond van de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige zorg of Persoonsgebonden Budget;

Exclusiecriteria

In de volgende situaties/ aan de volgende cliënten kunnen wij geen zorg bieden:

 •  Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat Thuiszorg Zoetermeer
  onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen. Hieronder valt ook
  intensieve medische zorg (dialyse, geavanceerde beademing etc.)
 • Situaties waarin de thuisomgeving niet geschikt of veilig is voor het bieden van zorg
  (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing van het huis, geen basisvoorzieningen zoals stromend
  water of elektriciteit, huiselijk geweld);
 • Cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen / storend gedrag die 24/7 toezicht en
  behandeling vereisen in een psychiatrische instelling;
 • Cliënten met ernstige verslavingsproblemen die intensieve behandeling en toezicht nodig
  hebben die buiten de capaciteit van thuiszorg valt;
 • Cliënten en/of naasten met agressief of gewelddadig gedrag waardoor de veiligheid van de
  zorgverleners in gevaar komt;
 • Cliënten en/of naasten die opzettelijk seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten of familieleden die de hulp van Thuiszorg Zoetermeer weigeren en/of niet bereid
  zijn samen te werken met de zorgverleners of de zorgplannen niet volgen, wat de
  effectiviteit van de zorg belemmert.
 • Cliënten waarop de Wet Zorg en Dwang van toepassing is (onvrijwillige zorg);
 • Cliënten die eisen stellen die niet bij de thuiszorg horen of waar Thuiszorg Zoetermeer
  redelijkerwijs niet aan kan of mag voldoen;
 • Cliënten die zorg weigeren op grond van het uiterlijk, geslacht, geloof of andere kenmerken
  van de zorgverleners;
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg, veilig en ergonomisch uit te kunnen
  voeren.

Voor alle cliënten zal individueel beoordeeld worden of ze in zorg kunnen worden genomen door

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met voorzitter H. Dijksman op 0638221652.

Of stuur een mail naar clientenraad.tzz@gmail.com